IZVĒLNE

Noteikumi

SigmaNet tīkla un sistēmu lietošanas noteikumi

Rīgā, 2018. gada 25. maijs

Šajā dokumentā aprakstītie noteikumi izskaidro darbības, kas ir aizliegtas Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Akadēmiskā tīkla laboratorijas (turpmāk – SigmaNet) datortīkla un sistēmu (turpmāk SigmaNet) lietotājiem. SigmaNet saglabā tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus, publicējot tos tīmekļa lapā www.sigmanet.lv/lietosanas-noteikumi

1. SigmaNet datortīkls var tikt izmantots tikai likumīgiem mērķiem. Ir aizliegts pārraidīt, izplatīt vai glabāt informāciju, kas pārkāpj jebkuru Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu.

2. Ir aizliegta svešu sistēmu un tīklu drošības apdraudēšana un citi normāla darba traucējumi. Daži (bet ne visi) sistēmas vai tīkla drošības apdraudēšanas piemēri:

3. GÉANT tīkla lietotāji drīkst izmantot tīkla pakalpojumus tikai un vienīgi akadēmiskiem mērķiem.

4. Nepieprasītu elektroniskā pasta ziņojumu (spam, angl.) izsūtīšana ir aizliegta bez atrunām.

5. SigmaNet klienta vai tā gala lietotāja izdarītais SigmaNet datortīkla izmantošanas noteikumu pārkāpums vai tā mēģinājums tiek uzskatīts par šī klienta pārkāpumu. Klienta pienākums ir 24 stundu laikā reaģēt uz šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem ir ziņojis SigmaNet.

6. Regulāru, nepārtrauktu vai smagas sekas izraisošu pārkāpumu gadījumā SigmaNet saglabā tiesības ierobežot klienta pieeju SigmaNet un globālajam Internet datortīklam līdz pārkāpuma pilnīgai novēršanai. Aizdomu gadījumā par pārkāpuma kriminālu raksturu, SigmaNet sadarbojas ar tiesību sargājošām iestādēm.

7. Sūdzības Sūdzības par SigmaNet datortīkla nepieļaujamu izmantošanu jāsūta adresātam abuse@sigmanet.lv

 

SigmaNet privātuma politika

Rīgā, 2018. gada 15. maijs

Datu apstrādes pārzinis

1. Datu centra pakalpojumus nodrošina Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Akadēmiskā tīkla laboratorija (turpmāk – SigmaNet). Personas datu apstrādes pārzinis ir:

Nosaukums Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Zinātniskās institūcijas reģistrācijas numurs 381013
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90002111761
Adrese Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija
Tālruņa numurs +371 67211241
Faksa numurs +371 67225072
E-pasta adrese info@sigmanet.lv

Datu aizsardzības speciālists

2. SigmaNet datu aizsardzības speciālists - tel.nr. +371 67211241, e-pasts info@sigmanet.lv

Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Līguma izpilde atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktam

3. SigmaNet veic Jūsu datu apstrādi, lai noslēgtu līgumu par datu centra pakalpojumu sniegšanu un nodrošinātu līguma saistību izpildi. Līgumu nav iespējams noslēgt, neapstrādājot personas datus, jo atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1404.pantam katrā tiesiskā darījumā jāņem vērā tā dalībnieki.

4. SigmaNet tīmekļa vietnes sīkdatnes tiek apstrādātas, lai nodrošinātu e-pasta pakalpojuma saņemšanu ar pārlūkprogrammas palīdzību.

Juridisks pienākums atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktam

5. SigmaNet var apstrādāt Jūsu datus, ja tas ir vajadzīgs, lai izpildītu uz SigmaNet attiecināmu juridisku pienākumu, piemēram, saskaņā ar normatīvajiem aktiem saņemts pieprasījums izpaust Jūsu personas datus valsts pārvaldes iestādēm.

6. Izmantojot SigmaNet tīmekļa vietnes e-pasta pakalpojumus, SigmaNet reģistrē Jūsu pieprasījumus, veicot auditācijas pierakstus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un pakalpojumu drošību un izmeklētu iespējamos informācijas tehnoloģiju drošības incidentus.

Datu drošība

7. SigmaNet ir ieviesis iekšējās procedūras, tehnoloģiskus risinājumus un kontroles līdzekļus, lai saglabātu personas datu drošību, integritāti un konfidencialitāti, tai skaitā, novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem.

8. SigmaNet nodrošina vairāku līmeņu datu aizsardzību, tai skaitā:

Iespējamie datu saņēmēji

9. SigmaNet ir tiesības izpaust personas datus:

10. Fiziska persona ir tiesīga pieprasīt SigmaNet informāciju par trešajām personām, kas saņēmušas informāciju par šo fizisko personu, ja vien Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Piekļuve saviem personas datiem un datu pārnesamība

11. Savus datus Jūs varat labot, sūtot e-pastu uz info@sigmanet.lv, klātienē SigmaNet Klientu apkalpošanas centrā vai sūtot pieprasījumu uz pasta adresi Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija. SigmaNet datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija.

12. Jums ir tiesības saņemt SigmaNet rīcībā esošos datus par sevi mašīnlasāmā formā.

Datu labošana, dzēšana vai apstrādes ierobežošana

13. Jūs esat atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu gan, slēdzot līgumu, gan līguma izpildes laikā.

14. Datu izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums nekavējoties atjaunot datus, ziņojot SigmaNet par nepieciešamajām izmaiņām.

15. Konstatējot, ka Jūsu dati ir nepatiesi, novecojuši vai nepilnīgi, SigmaNet nosūta aicinājumu līdz noteiktam termiņam veikt labojumus. Ja atbilde netiek sniegta, un dati netiek atjaunoti, vai arī tiek konstatēts, ka dati ir nepatiesi, SigmaNet ir tiesības izbeigt līgumu par datu centra pakalpojumiem.

16. Ja Jūs iebilstat pret personas datu apstrādi, SigmaNet izbeidz līgumu, jo personas datu apstrāde ir nepieciešama konkrētā līguma noslēgšanai un izpildei.

Datu glabāšanas ilgums

17. Pārzinis ir atvasināta publiska persona, kurai ir saistoši normatīvie akti par nacionālo dokumentāro mantojumu, tāpēc personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā, Arhīvu likumā, noteikto kārtību.

18. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu, bet ne ilgāk par diviem gadiem pēc ieraksta izdarīšanas.

19. SigmaNet tīmekļa vietnes e-pasta pakalpojumu sīkdatnes tiek dzēstas pēc sesijas beigām vai pēc 30 minūšu dīkstāves.

Sūdzības iesniegšana

20. Fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Politikas grozījumi

21. SigmaNet privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. SigmaNet visas SigmaNet privātuma politikas izmaiņas publicēs www.sigmanet.lv interneta vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām.

Rīgā, 2018. gada 25. maijs

Sīkdatņu veidi un izmantošanas mērķis

1. Sīkdatnēs tiek apkopota informācija par to, kā Jūs izmantojat interneta vietnes www.sigmanet.lv un online.sigmanet.lv. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas interneta vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

2. SigmaNet interneta vietnēs www.sigmanet.lv un online.sigmanet.lv izmanto interneta analīzes pakalpojumu Google Analytics, ko nodrošina „Google Inc” un kura lietošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana. Google Analytics palīdz analizēt un izprast apmeklētāja darbības interneta vietnē, kas tādējādi ļautu SigmaNet izveidot lietotājiem ērtāku interneta vietni un uzlabotu tās darbību. Šim nolūkam tiek apkopota standarta informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un anonīma informācija par Jūsu darbībām interneta vietnē.

3. Tiek izmantotas gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu), gan  pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku, konkrētu laika periodu). SigmaNet interneta vietnēs www.sigmanet.lv un online.sigmanet.lv izmantotās sīkdatnes var iedalīt trīs kategorijās:

4. Lai katrā vietnes apmeklējuma reizē nevajadzētu atkārtoti prasīt Jūsu piekrišanu, Jūsu ērtībai SigmaNet izmanto arī sīkdatnes, lai reģistrētu, vai Jūs esat piekritis (vai nē) tam, ka vietnē www.sigmanet.lv un online.sigmanet.lv izmantojam sīkdatnes.

Sīkdatņu datu izmantošana un uzglabāšana

5. Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem Google minēto informāciju izmantos, lai SigmaNet vajadzībām izvērtētu, kā Jūs lietojat interneta vietni, un lai sagatavotu pārskatus par lietotāju aktivitātēm vietnē. Iegūtie dati, izmantojot Google analytics rīku, tiek glabāti mazāko iespējamo laiku – 14 mēneši.

6. SigmaNet sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt nevienai trešajai personai ar nolūku atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas informāciju par interneta vietnes www.sigmanet.lv un online.sigmanet.lv apmeklētājiem.

7. Google Analytic veic IP adreses, no kuras ir veikts interneta vietnes apmeklējums, saglabāšanu, tādā veidā SigmaNet iegūst statistiskus ģeolokācijas datus par interneta vietnes apmeklētāju. SigmaNet veic IP adrešu anonimizēšanu, dzēšot Jūsu IPv4 adreses pēdējo oktetu, bet IPv6 adreses pēdējos 80 bitus atmiņā iestata uz nulli.

8. Google Analytics apkopotā informācija tiks nosūtīta un uzglabāta Google Inc. serveros, kas atrodas ārpus Latvijas Republikas robežām. Informācija var tikt apstrādāta serverī, kas neatrodas Latvijā vai Eiropas Savienībā.

Atteikšanās no sīkdatnēm

9. Jūs varat atteikties izmantot Google Analytics sīkdatnes, lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīku Google Chrome pārlūkam vai Google Analytics blocker Mozilla Firefox pārlūka programmai. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics. Par citu interneta pārlūka programmu iespējām bloķēt datu nosūtīšanu Google Analytics skatīt attiecīgo pārlūku iestatījumos.

10. Tāpat Jūs varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu esošās vai arī lai pārlūkprogramma informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu ierīci. Vairāk lasiet http://www.allaboutcookies.org/.

Politikas grozījumi

11. SigmaNet sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. SigmaNet visas SigmaNet sīkdatņu politikas izmaiņas publicēs www.sigmanet.lv interneta vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām.

SigmaNet izmanto divu veidu sīkdatnes:
  1. Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
  2. Sīkdatnes, kas SigmaNet sniedz informāciju par interneta vietnes www.sigmanet.lv apmeklējumu.
Lai uzzinātu vairāk, aicinām iepazīties SigmaNet sīkdatņu politiku.
×
SigmaNet